TIK-TAK Zajęcia - Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach

Przejdź do treści
Zajęcia ze „Współpracy w grupie” w klasa IV- VII w ramach projektu TIK TAK  Bezpieczna szkoła
 Celem głównym programu jest rozwijanie u uczniów umiejętności współpracy oraz funkcjonowania w grupie poprzez różnorodną aktywność.
W trakcie zajęć uczniowie ćwiczyć będą umiejętności komunikacyjne na różnych poziomach i w różnych kontekstach sytuacyjnych, ucząc się również tego, czym są bariery komunikacyjne i jak je pokonywać.
Poprzez wspólne wykonywanie różnorodnych działań uczniowie odkrywać będą zalety pracy w grupie i wyciągać wnioski. Będą mieli okazję przekonać się, że czasem łatwiej osiągnąć zamierzony cel razem. Wyrobią w sobie nawyki właściwego funkcjonowanie w społeczeństwie, z uwzględnieniem różnorodności ludzi.
Zajęcia będą uczyć też tolerancji dla inności. Dobra komunikacja sprzyja wyrażaniu własnych poglądów, zainteresowań i wartości, ale także lepszemu zrozumieniu drugiego człowieka, jego punktu widzenia, a tym samym akceptowaniu „odrębności”.
Zgodnie z założeniami w ramach zajęć uczniowie spróbują odkryć swoje mocne strony oraz wykorzystać je do osiągnięcia wspólnych celów.
Szczegółowe cele zajęć to:
 • zbudowanie klimatu wzajemnej współpracy grupowej i wzajemnego zaufania miedzy rówieśnikami,
 • rozwijanie postaw życzliwości, tolerancji, wzajemnej współpracy i działania w grupie osób,
 • rozładowanie napięcia między uczestnikami,
 • poznawanie własnych emocji i dostrzeganie własnych potrzeb i potrzeb innych osób,
 • uczenie się empatii oraz wdrażanie elementów zdrowej rywalizacji,
 • uczenie właściwej komunikacji interpersonalnej i motywowanie do współpracy w grupie,
 • nauka ponoszenia odpowiedzialności za swoje zachowanie i pracę w grupie,
 • wdrażanie do przestrzegania norm kontraktu grupowego,
 • kształtowanie pożądanych cech społecznych,
 • kształtowanie zainteresowań i ujawnianie zdolności,
 • odkrywanie własnych możliwości twórczych,
 • rozwijanie w uczniach  postawy ciekawości i otwartości,
 • rozwijanie motywacji do działania,
 • budowanie pozytywnego obrazu samego siebie,
 • nauka wyrażania swoich uczuć,
 • osiągnięcie maksymalnej zaradności i niezależności na miarę indywidualnych możliwości uczniów.

e-mail: rekusy@interia.pl
Wróć do spisu treści