Samorząd - Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach

Przejdź do treści

Menu główne:

Samorząd

O szkole
GŁÓWNE ZADANIA SEKCJI
DEKORACYJNA
ROZRYWKOWA
INFORMATYCZNA
Pomoc w wykonaniu dekoracji na różne uroczystości i zabawy szkolne.
Dbanie o gazetki okolicznościowe
i gazetkę SU.
Rozwieszanie ogłoszeń.
Organizacja i współorganizacja imprez szkolnych, apeli, zabaw
i konkursów.
Redagowanie wierszy, życzeń i tekstów na komputerze.
Tworzenie ogłoszeń.
Wykonywanie okolicznościowych prezentacji multimedialnych.
Cele i priorytety Samorządu Uczniowskiego to:
 • Reprezentowanie ogółu uczniów.
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
 • Wdrażanie uczniów do wspólnego budowania szkoły bezpiecznej i przyjaznej.
 • Przedstawienie pozytywnych wzorów zachowań (szkoła, środowisko, rodzina).
 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
 • Wzmocnienie więzi między uczniami w szkole i klasie oraz rozwój zainteresowań.
 • Wzmocnienie więzi między uczniem, rodzicem, nauczycielem.
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Samorząd Uczniowski realizuje w ciągu całego roku następujące zagadnienia:
1.Rozwijanie samorządności:
 • Opracowywanie planu pracy SU.
 • Stałe prowadzenie tablicy informacyjnej SU.
 • Spotkania z samorządami klasowymi
 • Informacje o podejmowanych akcjach.
 • Zapoznanie ze statutem szkoły, regulaminem ucznia, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, regulaminem SU.
 • Systematyczne comiesięczne spotkania przedstawicieli SU.
 • Planowanie i organizowanie pracy, omawianie przebiegu akcji, wyciąganie wniosków.
 • Wdrażanie w życie pomysłów uczniów.
2. Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu:
 • Pomoc w przeprowadzeniu uroczystych apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny oraz apeli okolicznościowych.
 • Organizacja dyskotek i imprez szkolnych.
 • Współpraca SU z Dyrekcją Szkoły, pedagogiem Szkoły, wychowawcami ( w tym nauczycielami klas młodszych).
 • Współpraca z pracownikami obsługi administracji, innymi organizacjami.
 • 3.Udział w akcjach charytatywnych i w pracach porządkowych na rzecz szkoły i środowiska.
 • Udział w akcjach charytatywnych wynikających z potrzeb
 • Udział w akcjach ekologicznych „Sprzątania świata” .
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego